Від партнерів
Пошук по сайту
Від партнерів
Тематичні розділи
Реклама

Замовити роботу

Архів літератури
Підтримка

Тексти підручників належать їх авторам, на сайті розміщені для ознайомлення. Якщо ви є автором підручника, і не бажаєте, щоб підручник було розміщено на сайті, то напишіть на polkaknig [at] gmail.com, і підручник буде негайно знято з сайту.

Інформація
Реклама
 

З.С. Гладун
 
Категория: Інша література

З.С. Гладун: Державна політика охорони здоров’я в Україні (адміністративно-правові проблеми формування і реалізації) - монографія

Монографія присвячена проблемам формування і реалізації державної політики охорони здоров’я в Україні. Основна частина монографічного дослідження присвячена дослідженню прав та інтересів людини у сфері охорони здоров’я, аналізу інституційного механізму формування і реалізації державної політики охорони здоров’я, дослідженню повноважень Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України і практики їх застосування. Автор детально дослідив компетенцію органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, які забезпечують реалізацію державної політики. В монографії знайшли відображення проблемні питання поєднання державної, регіональної і місцевої політики охорони здоров’я населення, координації діяльності органів і закладів охорони здоров’я різних форм власності і різного підпорядкування, здійснення державного контролю у цій сфері.
Для наукових працівників, докторантів та аспірантів, керівників органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, депутатів і керівників закладів охорони здоров’я. Може бути корисною для студентів вищих юридичних і медичних навчальних закладів.


Перейти до монографії
О. В. Бабкіна, К. Г. Волинка.
 
Категория: Теорія держави і права

Теорія держави і права у схемах і визначеннях: Навч. посіб. / О. В. Бабкіна, К. Г. Волинка.

Пропонований посібник має оригінальну структуру - складається з двох взаємопов’язаних частин: схем і визначень з теорії держави і права. Поданий у вигляді схем теоретичний матеріал сприятиме цілісному, логічно послідовному і системному його сприйняттю; розміщені після цього визначення розкривають зміст наведених схем.
Для студентів, викладачів і широкого загалу читачів, які цікавляться теорією держави і права.


Перейти до підручника
Економічні основи розвитку АПК
 
Категория: Економічна теорія

С.Л.Дусановський, Є.М.Білан: Економічні основи розвитку АПК в ринкових умовах

У книзі висвітлюються питання розвитку агропромислового комплексу в умовах його реформування. Дається характеристика та структура АПК. Значна увага звертається на розвиток рослинницьких і тваринницьких галузей як складової частини АПК.
Автори детально аналізують розвиток цих галузей за роки незалежності України, а також висвітлюють перспективи підвищення їх ефективності в ринкових умовах господарювання. Розглядаються питання дальшого розвитку переробної і харчової промисловості та випуск високоякісних харчових продуктів конкурентоспроможних на зовнішньому ринку.
Монографія розрахована на студентів та викладачів вузів економічних спеціальностей, а також спеціалістів агропромислового виробництва.

Перейти до книги
С.С. Алексеев
 
Категория: Теорія держави і права

С.С. Алексеев: Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов

В последнее время вышла в свет целая серия учебников, учебных пособий, курсов лекций, иных изданий по теории государства и права. В них достаточно основательно, нередко — на высоком научно-литературном уровне, освещаются основные вопросы этой дисциплины, осмысливаются глубокие перемены, происходящие в мире, особенно на территории бывшего Советского Союза.


Перейти до підручника
Юлдашев О. Х.
 
Категория: Міжнародне приватне право

Юлдашев О. Х.: Міжнародне приватне право: Теоретичні та прикладні аспекти.

Видання є однією з перших спроб теоретичного осмислення феномену міжнародного приватного права в аспекті матеріального врегулювання відносин у сфері міжнародної торгівлі, а також виявлення та інкорпорації його норм. Відповідно воно містить дві частини — теоретичну та прикладну. У теоретичній частині міжнародне приватне право досліджується, виходячи з його природи. Розроблено новий конструктивний (практично-результативний) підхід до побудови оптимальної моделі приватноправового регулювання міжнародної торгової діяльності, запропоновано методологічні засади цієї діяльності, які можуть застосовуватися в процесі законотворчості. У прикладній частині на основі системного підходу розглянуто інкорпоровані об’єкти конкретних правовідносин у міжнародному приватному праві.
Для науковців, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, а також для фахівців-практиків, які працюють у законотворчій і правозастосовчій сферах.


Перейти до підручника
Навч. посібник
 
Категория: Конституційне право зарубіжних країн

Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник/ К 65 М. С. Горшеньова, К. О. Закоморна, В. О. Ріяка та ін.; За заг. ред. В. О. Ріяки. — 2-е вид., допов. і псрероб, — К.: Юрінком Інтер, 2004.

Відповідно до навчальної програми з конституційного права зарубіжних країн у Загальній частіші навчального посібника розкрито поняття конституційно-правового регулювання; розглянуто устрій та державну політику, політичні партії та партійні системи, політичні режими, дер-жашгий устрій, форми правління, вищі та місцеві органи влади тощо. В Особливій частині висвітлено питання конституційного права окремій країн світу, які належать до різних правових систем сучасності.
Призначений для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів і факультетів, а також праціїшиків органів держапної влади.


Перейти до підручника
Регулювання природних монополій
 
Категория: Економічна теорія

Посібник з економічного регулювання природних монополій

Цей документ підготовано в рамках проекту “Програма розробки політики / Регуляторна реформа у житлово-комунальному секторі України”, що став результатом спільної ініціативи Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства та Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД). Проект здійснено в межах програми “Ініціатива реформування місцевого самоврядування та державних послуг” за фінансової підтримки Інституту відкритого суспільства.

Перейти до посібника
Административно-государственное управление
 
Категория: Адміністративне право

Административно-государственное управление в
странах Запада: США, Великобритания, Франция, Германия: Учебное пособие. Изд. 2-е, перераб. и доп.— М.: Издательская корпорация «Логос», 2001


Рассматриваются теория и практика государственного администрирования в четырех странах Запада, где сложились наиболее эффективные демократические модели государственной службы. Анализ и критическое осмысление международного опыта ориентированы на потребности развития российской концепции государственной службы. Второе издание в отличие от первого (М.: Логос, 1998) содержит главу, посвященную менеджменту в государственных организациях.

Для студентов, обучающихся по направлениям и специальностям «Политология», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция».
Представляет интерес для политических и государственных деятелей, научных работников и специалистов в области управления и государственной службы.

Перейти до книги
Захожай В. Б., Федорченко В. С
 
Категория: Інша література

Захожай В. Б., Федорченко В. С: Правова статистика: Навч. посіб.


У посібнику висвітлено основні питання правової статистики, зокрема методи збору, обробки та аналізу статистичної інформації. Детально описа-но методи вибіркових досліджень, взаємозв’язків, індексного аналізу, а та-кож методи групувань, середніх, абсолютних і відносних показників, рядів динаміки. У доступній формі наведено приклади використання цих методів, тести, задачі.
Для студентів і викладачів правових спеціальностей вищих навчальних закладів та коледжів.


Перейти до посібника
А.А.Безуглов. 'Записки прокурора'
 
Категория: Інша література

А.А.Безуглов. 'Записки прокурора'

Писатель Анатолий Безуглов - доктор юридических наук, бывший работник прокуратуры - от имени героя повествования рассказывает о деятельности прокурора города. Здесь и прием посетителей, и борьба с такими негативными явлениями, как хищения социалистической собственности, поборы и взяточничество, и поиски без вести пропавших. Разнообразны характеры людей, с которыми встречается прокурор в своей повседневной работе, их судьбы, мотивы преступлений и проступков. Понять их - значит понять человека и тем самым порою предотвратить беду.

Содержание
Первое дело
Через шесть лет
Доследование
Эхо
Встать! Суд идет!
Случай в горах
Деньги
Путь к истине
Скажи, гадина, сколько тебе дадено?
Федот да не тот

Перейти до книги
Адольф Гитлер
 
Категория: Інша література

Адольф Гитлер – Моя борьба

Непосредственно после войны 1866 г., окончившейся для Австрии тяжелым поражением, габсбургский дом носился с идеей военного реванша. Сотрудничеству с Францией помешала только история с неудачной экспедицией Макса в Мексику...

Перейти до праці
Актуальные вопросы уголовного права
 
Категория: Кримінальне право

Актуальные вопросы уголовного права, процесса и криминалистики: Сб. науч. тр. / Калинингр. ун-т. - Калининград, 1998.

Исследуются актуальные вопросы уголовного права, возникающие в связи с действием нового УК РФ, а также необходимостью совершенствования уголовно-процессуального законодательства, тактики и методики расследования и раскрытия преступлений.

Перейти до літератури